KIỂM TOÁN NỘI BỘ: LẬP MỚI KTNB HAY THUÊ KTĐL


Hiện nay kiểm toán nội bộ có vai trò rất quan trọng trong quản trị Doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định, ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả nhất.

Căn cứ theo điều 10 chương II – Quy định Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ và điều 2 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính:

1. Các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

a) Công ty niêm yết;

b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;

c) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

2. Các doanh nghiệp không quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

3. Các doanh nghiệp quy định tại Điều này có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này.”

Với yêu cầu, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định số 05/2019/NĐ – CP có hiệu lực (bắt đầu từ 01/04/2019), Các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định này phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định này.

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất phức tạp, phạm vi công việc, ngân sách cho công tác kiểm toán nội bộ…Các doanh nghiệp lựa chọn thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ riêng hoặc thuê tổ chức kiểm toán độc lập chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng lựa chọn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành là một quyết định quan trọng của Quý Công ty.

Với phương châm luôn vì khách hàng của mình, là nhà tư vấn tin cậy của Doanh nghiệp, với nguồn lực và chuyên môn cần thiết, các kiểm toán viên, kiểm soát viên có nhiều năm kinh nghiệm trong các Tổng công ty/Tập đoàn nhà nước, Công ty cổ phần niêm yết và các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài…Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ là đối tác tốt để hợp tác và sẽ đóng góp vào sự phát triển, thành công của Quý Công ty.

0979744136