Dịch vụ đào tạo và quản lý nguồn nhân lực

Một trong các đặc trưng rõ nét trong phong cách doanh nghiệp của VINAUDIT là liên tục có chính sách đào tạo và tăng cường tính chuyên nghiệp. Nhiều khách hàng tin rằng dịch vụ đào tạo của chúng tôi là một dịch vụ không thể thiếu được. Một nhóm các chuyên gia trình độ cao của chúng tôi về kế toán, kiểm toán và quản lý sẽ cung cấp các chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Các chương trình đào tạo này bao gồm từ đào tạo về các chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc tế, tiêu chuẩn kế toán và kiểm toán Việt Nam đến đào tạo về các chính sách và quy chế mới nhất áp dụng cho từng ngành cụ thể hay cho hoạt động kinh doanh trên cả nước nói chung. Một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt có thể giúp khách hàng tự bảo đảm. Để trợ giúp khách hàng thực hiện các chương trình kiểm toán nội bộ, chúng tôi cũng tổ chức các chương trình đào tạo các kỹ năng kiểm toán nội bộ. Các chương trình này được thực hiện dựa trên các chuẩn mực kế toán và kiểm toán được chấp nhận rộng rãi ở Việt Nam bao gồm:

  • Tổ chức đào tạo và hội thảo
  • Quản lý nguồn nhân lực
  • Đào tạo về kế toán, kiểm toán, quản lý và chuyên đề thuế
  • Dịch vụ tuyển dụng
0979744136