Dịch vụ kiểm toán

Triết lý và phương pháp tiếp cận của VINAUDIT đối với dịch vụ kiểm toán là hướng về cấp quản lý. Chúng tôi luôn tập trung duy trì và xây dựng một mối quan hệ gần gũi với khách hàng cũng như chịu trách nhiệm thực hiện nhu cầu của khách hàng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Triết lý của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ chuyên ngành nhấn mạnh vào lợi ích chi phí khi xây dựng phương pháp tiếp cận với các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng nhân sự của khách hàng trong khả năng tốt nhất có thể như một phương tiện giảm chi phí.
Khi khách hàng có nhu cầu dịch vụ kiểm toán, vui lòng liên lạc với VINAUDIT. Chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn có thể giúp bạn.
Triết lý kiểm toán của chúng tôi dựa trên tính chính trực, khách quan, độc lập và nghiêm túc thực hiện các chuẩn mực nghề nghiệp, quy định và luật pháp. Mục tiêu cơ bản của mọi cuộc kiểm toán là để đưa ra ý kiến về tính trình bày hợp lý của tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của khách hàng.
Công ty kiểm toán của chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm đáng kể trong việc thực hiện công việc kiểm toán cho các công ty có vốn nước ngoài, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và các doanh nghiệp tư nhân hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Dịch vụ này chiếm một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi được định hướng phát triển và được trang bị cung cấp dịch vụ chất lượng tới những đơn vị với chi phí dự tính hợp lý.
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chất lượng kiểm toán sẽ làm hài lòng quý khách hàng. Các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi cung cấp cho các khách hàng bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:
Kiểm Toán
• Kiểm toán Báo cáo tài chính theo theo luật định,
• Kiểm toán Báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt,
• Soát xét hệ thống và thủ tục kiểm soát nội bộ của đơn vị,
• Kiểm toán nội bộ,
• Kiểm toán dự án,
• Soát xét các thông tin trên Báo cáo tài chính giới hạn trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.
Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành được cung cấp với mục tiêu là đưa ra ý kiến độc lập về tính phù hợp và đúng đắn của các thông tin trình bày trong Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của dự án. Để đạt được mục tiêu đó, việc kiểm toán phải được thực hiện theo hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam, các văn bản pháp quy của Nhà nước Việt Nam ban hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.
Nguyên tắc cơ bản đảm bảo cho sự thành công của VINAUDIT trong thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành là sử dụng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính quy trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo và có độ tin cậy cao nhất. Kết quả kiểm toán của chúng tôi được các cơ quan có thẩm quyền tin cậy dùng làm cơ sở phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành.
Các loại hình kiểm toán trong lĩnh vực đầu tư bao gồm:
• Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình, hạng mục công trình
• Kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình
• Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư
Soát xét Báo cáo tài chính
Chúng tôi thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính trên cơ sở phỏng vấn Ban lãnh đạo Công ty và áp dụng thủ tục phân tích thông tin tài chính. Soát xét báo cáo tài chính đưa ra ý kiến đảm bảo giới hạn rằng báo cáo tài chính của đơn vị không cần phải thực hiện những sửa đổi trọng yếu nhằm tuân thủ nguyên tắc chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung.
Dịch vụ chuyển đổi báo cáo
Chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính từ thông tin tài chính khách hàng tuân theo các chuẩn mực nghề nghiệp. Chúng tôi không đưa ra ý kiến về các thông tin tài chính làm cơ sở chuyển đổi

0979744136