Dịch vụ thẩm định giá


Thẩm định giá  VINAUDIT cung cấp dịch vụ xác định giá trị tài sản gồm: giá trị Bất động sản, giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và xác định giá trị doanh nghiệp cho các mục đích sau:

 1. Làm cơ sở mua sắm tài sản từ nguồn vốn ngân sách Nh à Nước.
 2. Lập dự toán, duyệt dự toán các dự án, công trình.
 3. Thanh quyết toán
 4. Thế chấp vay vốn Ngân h àng.
 5. Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng, thanh lý.
 6. Bán đấu giá Tài sản.
 7. Xét thầu các dự án.
 8. Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhậ p, chia tách, mua bán doanh nghiệp.
 9. Giải quyết, xử lý t ài sản tranh chấp trong các vụ án.
 10. Hạch toán Kế toán tính thuế.
 11. Xác định giá trị được Bảo hiểm.
 12. Mua, bán, thuê và cho thuê tài sản các loại thuộc mọi th ành phần kinh tế.
 13. Làm cơ sở tính tiền sử dụng đ ất nộp ngân sách Nh à nước khi giao đất
 14. Cổ phần hóa doanh nghiệp.
0979744136